Tiền Giấy Rơm Cụ Hồ, Tiền Giấy Rơm Bắc Việt, Trung Bộ, Nam Bộ.

2 USD | ĐỔI TIỀN 2 USD | MUA BÁN 2 USD

Tiền Giấy Rơm Cụ Hồ 1945-1954 (Bắc-Trung-Nam)

    bnbn